رزرو سند (713/9): تحقيقات حسابداري و حسابرسي شماره 13 بهار 1391- ج.9 - انجمن حسابداري ايران