رزرو سند (713/7): تحقيقات حسابداري و حسابرسي شماره 13 بهار 1391- ج.7 - انجمن حسابداري ايران