رزرو سند (711/34): تحقيقات حسابداري و حسابرسي شماره11 پاييز 90- ج.34 - انجمن حسابداري ايران