رزرو سند (711/32): تحقيقات حسابداري و حسابرسي شماره11 پاييز 90- ج.32 - انجمن حسابداري ايران