رزرو سند (711/25): تحقيقات حسابداري و حسابرسي شماره11 پاييز 90- ج.25 - انجمن حسابداري ايران