رزرو سند (711/24): تحقيقات حسابداري و حسابرسي شماره11 پاييز 90- ج.24 - انجمن حسابداري ايران