رزرو سند (711/23): تحقيقات حسابداري و حسابرسي شماره11 پاييز 90- ج.23 - انجمن حسابداري ايران