رزرو سند (711/21): تحقيقات حسابداري و حسابرسي شماره11 پاييز 90- ج.21 - انجمن حسابداري ايران