رزرو سند (711/20): تحقيقات حسابداري و حسابرسي شماره11 پاييز 90- ج.20 - انجمن حسابداري ايران