رزرو سند (711/16): تحقيقات حسابداري و حسابرسي شماره11 پاييز 90- ج.16 - انجمن حسابداري ايران