رزرو سند (711/15): تحقيقات حسابداري و حسابرسي شماره11 پاييز 90- ج.15 - انجمن حسابداري ايران