رزرو سند (711/14): تحقيقات حسابداري و حسابرسي شماره11 پاييز 90- ج.14 - انجمن حسابداري ايران