رزرو سند (711/7): تحقيقات حسابداري و حسابرسي شماره11 پاييز 90- ج.7 - انجمن حسابداري ايران