رزرو سند (711/1): تحقيقات حسابداري و حسابرسي شماره11 پاييز 90- ج.1 - انجمن حسابداري ايران