رزرو سند (710/19): تحقيقات حسابداري و حسابرسي شماره 10 تابستان 90- ج.19 - انجمن حسابداري ايران