رزرو سند (710/17): تحقيقات حسابداري و حسابرسي شماره 10 تابستان 90- ج.17 - انجمن حسابداري ايران