رزرو سند (710/16): تحقيقات حسابداري و حسابرسي شماره 10 تابستان 90- ج.16 - انجمن حسابداري ايران