رزرو سند (710/11): تحقيقات حسابداري و حسابرسي شماره 10 تابستان 90- ج.11 - انجمن حسابداري ايران