رزرو سند (710/4): تحقيقات حسابداري و حسابرسي شماره 10 تابستان 90- ج.4 - انجمن حسابداري ايران