شماره‌ی ثبت105008
نام سندفرهنگ نامه كودكان و نوجوانان- ن.7
مؤلفجمعي از نويسندگان
مترجم
موضوع اصلیمرجع
ناشرنشر فرهنگنامه
سال انتشار1391
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ16
مدت امانتمطالعه درمدرسه
محــل سند
یادداشت
قیـمت