شماره‌ی ثبت370049
نام سندمجله استعدادهاي درخشان شماره 48
مؤلفشوراي نويسندگان
مترجم
موضوع اصلیويژه معلمان
ناشروزارت آموزش وپرورش
سال انتشار1382
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانت15روز
محــل سند
یادداشت
قیـمت