شماره‌ی ثبت200510
نام سندپرواز در ملكوت -مشتمل بر آداب الصواه امام خميني
مؤلفسيداحمد فهري
مترجم
موضوع اصلیمذهبي
ناشرنهضت زنان مسلمان
سال انتشار1359
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانت15روز
محــل سند
یادداشت
قیـمت