شماره‌ی ثبت200272
نام سندمذهب عليه مذهب
مؤلفعلي اللهياري
مترجم
موضوع اصلیمذهبي
ناشرسفير
سال انتشار
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانت15روز
محــل سند
یادداشت
قیـمت