شماره‌ی ثبت504091
نام سندراهيان دانشگاه جبر و آناليز رشته رياضي
مؤلفقدرت الله قاضي
مترجم
موضوع اصلیكمك درسي كنكور
ناشرموسسه فرهنگي شريف
سال انتشار1370
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانت15روز
محــل سند
یادداشت
قیـمت