شماره‌ی ثبت504079
نام سنددور دنيا در 4 ساعت ج اول كنكور سراسري داخل و خارج كشور- ن.3
مؤلفهيات مولفان
مترجم
موضوع اصلیكمك درسي كنكور
ناشرگاج
سال انتشار1394
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ5
مدت امانت15روز
محــل سند
یادداشت
قیـمت