شماره‌ی ثبت77/3
نام سندتحقيقات حسابداري و حسابرسي شماره 7 پاييز 89- ج.3
مؤلف انجمن حسابداري ايران
مترجم
موضوع اصلیمجلات حسابداري و حسابرسي
ناشرانجمن حسابداري ايران
سال انتشار1389
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد20
نسخ1
مدت امانتكمك درسي 1
محــل سند
یادداشت
قیـمت