شماره‌ی ثبت551
نام سندتئوري هاي مديريت پيشرفته
مؤلفحسن رنگريز جواد محرابي
مترجم
موضوع اصلیمديريت
ناشردانشگاه آزاد اسلامي
سال انتشار
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتكمك درسي 1
محــل سند
یادداشت
قیـمت