شماره‌ی ثبت550
نام سندبازاريابي و كردشگري
مؤلفلس لامزدن
مترجمابوالفضل تاج زاده نمين
موضوع اصلیمديريت
ناشرپيام نور
سال انتشار
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتكمك درسي 1
محــل سند
یادداشت
قیـمت