شماره‌ی ثبت534
نام سنداكثريت چگونه حكومت ميكند
مؤلفحجت اله ايوبي
مترجم
موضوع اصلیمديريت
ناشرسرو.ش
سال انتشار
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتكمك درسي 1
محــل سند
یادداشت
قیـمت125000