شماره‌ی ثبت533
نام سنداستاندارد ايزو 26000 استاندار مسئويلت اجتماعي سازمان ها
مؤلفعلي رضا اميدوار
مترجم
موضوع اصلیمديريت
ناشرگندمان
سال انتشار
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتكمك درسي 1
محــل سند
یادداشت
قیـمت10000