شماره‌ی ثبت527
نام سندراه هاي ساده و مهم براي موفقيت در گاوها شير نميدهند بايد قطره قطه شيرشان را دوشيد
مؤلفپرمودا بترا
مترجمروحيه فنائيان
موضوع اصلیمديريت
ناشرراهگشاي مديران
سال انتشار1385
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتكمك درسي 1
محــل سند
یادداشت
قیـمت