شماره‌ی ثبت75/18
نام سندتحقيقات حسابداري بهار 1389 شماره 5- ج.18
مؤلف انجمن حسابداري ايران
مترجم
موضوع اصلیمجلات حسابداري و حسابرسي
ناشرانجمن حسابداري ايران
سال انتشار
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد40
نسخ1
مدت امانتكمك درسي 1
محــل سند
یادداشت
قیـمت