شماره‌ی ثبت0102/2
نام سندسياستهاي مالي و فرايند توسعه- ج.2
مؤلفژاك، ژ . پولاك
مترجممحمود طلوع مكانيك
موضوع اصلیحسابداري
ناشرسازمان حسابرسي
سال انتشار1379 دي
وضعیت ظاهری
شابک964-6285-59-7
رده‌بندی کنگره9 س 9 پ / 195 HG
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد2
نسخ1
مدت امانتكمك درسي 1
محــل سند
یادداشت
قیـمت14000