شماره‌ی ثبت462
نام سندحسابداري مالياتي همراه با پرسش و پاسخ چهار گزينه اي
مؤلفغلام حسين دواني
مترجم
موضوع اصلیحسابداري
ناشركيومرث
سال انتشار1396
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتكمك درسي 1
محــل سند
یادداشت
قیـمت30000