شماره‌ی ثبت497/1
نام سندتغييرات حسابداري ئ اصلاح اشتباهات- ج.1
مؤلفمركز تحقيقات حسابداري و حسابرسي
مترجم
موضوع اصلیحسابداري
ناشرسازمان حسابرسي
سال انتشار1371
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد3
نسخ1
مدت امانتكمك درسي 1
محــل سند
یادداشت
قیـمت