شماره‌ی ثبت491
نام سنداستاندارد هاي حسابداري
مؤلفكميته فني سازمان حسابرسي
مترجم
موضوع اصلیحسابداري
ناشرسازمان حسابرسي
سال انتشار1380
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتكمك درسي 1
محــل سند
یادداشت
قیـمت