شماره‌ی ثبت39/1
نام سندحسابداري صنعتي 1- ج.1
مؤلفدكتر محمد عرب مازار يزدي
مترجم
موضوع اصلیحسابداري
ناشرمركز چاپ و انتشارات دانشگاه پيام نور
سال انتشار1388
وضعیت ظاهری
شابک978-964-455-259-5
رده‌بندی کنگرهhf 5686/ق 9ع 363 1388
رده‌بندی دیوئی657/42
موضوعات
مجلد2
نسخ1
مدت امانتكمك درسي 1
محــل سند
یادداشت
قیـمت63000 ريال