شماره‌ی ثبت466/1
نام سندحسابداري شركتهاي غير سهامي - ج.1
مؤلففريده پور رضوان روح
مترجم
موضوع اصلیحسابداري
ناشرانتشارات صفار
سال انتشار1376 پائيز
وضعیت ظاهری
شابک964-5973-29-5
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد4
نسخ1
مدت امانتكمك درسي 1
محــل سند
یادداشت
قیـمت12000