شماره‌ی ثبت458
نام سندحسابداري شركتها 2
مؤلفمحمد حسين وديعي
مترجم
موضوع اصلیحسابداري
ناشرانتشارات مرنديز
سال انتشار1387
وضعیت ظاهری
شابک987-964-9921-76-1
رده‌بندی کنگره1378 457 ش / 5686 HF
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتكمك درسي 1
محــل سند
یادداشت
قیـمت44000