شماره‌ی ثبت456
نام سندحسابداري شركتها
مؤلفمحمد حسين وديعي
مترجم
موضوع اصلیحسابداري
ناشرانتشارات مرنديز
سال انتشار1385
وضعیت ظاهری
شابک964-9921-06-3
رده‌بندی کنگره4 و 457 ش / 5686 HF
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتكمك درسي 1
محــل سند
یادداشت
قیـمت60000