شماره‌ی ثبت441
نام سندحسابداري مديريت
مؤلفمركز تحقيقات تخصصي حسابداري و حسابرسي
مترجم
موضوع اصلیحسابداري
ناشرموسسه حسابرسي سازمان صنايع ملي و سازمان برنامه
سال انتشار1365
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتكمك درسي 1
محــل سند
یادداشت
قیـمت