شماره‌ی ثبت436
نام سندحسابداري مديريت پيشرفته
مؤلفرابرت پي مگي
مترجممحمد نمازي شهلا ابراهيمي
موضوع اصلیحسابداري
ناشردانشگاه شيراز
سال انتشار1392
وضعیت ظاهری
شابک978-964-62-447-6
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتكمك درسي 1
محــل سند
یادداشت
قیـمت170000