شماره‌ی ثبت354/2
نام سندراهنماي جامع انگليسي باري دانشجويان رشته حسابداري (1)- ج.2
مؤلفمنيره قيصري
مترجممنيره قيصري
موضوع اصلیحسابداري
ناشردانش پرور
سال انتشار1389
وضعیت ظاهری
شابک978-964-2543-36-6
رده‌بندی کنگره1386 736 الف 5 ح/ 1127 PE
رده‌بندی دیوئی428/64024657
موضوعات
مجلد2
نسخ1
مدت امانتكمك درسي 1
محــل سند
یادداشت
قیـمت35000