شماره‌ی ثبت430/112
نام سندنظريه هاي حسابداري - ج.112
مؤلفدكتر علي ثقفي
مترجم
موضوع اصلیحسابداري
ناشرترمه
سال انتشار1392
وضعیت ظاهری
شابک978-964-978-334-5
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد117
نسخ1
مدت امانتكمك درسي 1
محــل سند
یادداشت
قیـمت90000