شماره‌ی ثبت34/1
نام سندراهنماي زبان تخصصي حسابداري براساس روش هنالات- ج.1
مؤلفعبدالرضا تالانه
مترجم
موضوع اصلیپايان نامه
ناشراصلاني
سال انتشار
وضعیت ظاهری
شابک964-6266-59-2
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد5
نسخ1
مدت امانتكمك درسي 1
محــل سند
یادداشت
قیـمت70000