شماره‌ی ثبت258
نام سندزير پوست شهر
مؤلفرخشان بني اعتماد
مترجم
موضوع اصلیداستان
ناشرروشنگران و مطالعات زنان
سال انتشار1379
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتروزانه
محــل سند
یادداشت
قیـمت