شماره‌ی ثبت33/1
نام سنداصول و كاربرد حسابداري در سازمان هاي دولتي و غيرانتفاعي- ج.1
مؤلفداود اقوامي جعفر باباخاني
مترجم
موضوع اصلیحسابداري
ناشرسازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انساني دانشگاه ها
سال انتشار1370 بهار 2
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد2
نسخ1
مدت امانتكمك درسي 1
محــل سند
یادداشت
قیـمت2400 ريال