شماره‌ی ثبت158
نام سندعلي گويان از غدير مي گويند
مؤلف ستاد غدير استان تهران
مترجم
موضوع اصلیمذهبي - ديني
ناشرستاد غدير استان تهران
سال انتشار1382
وضعیت ظاهری
شابک
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتروزانه
محــل سند
یادداشت
قیـمت