شماره‌ی ثبت429
نام سندراهنماي حل مسائل حسابداري صنعتي 3
مؤلفمنصور بارزمان
مترجم
موضوع اصلیحسابداري
ناشرانتشارات كيومرث
سال انتشار1391
وضعیت ظاهری
شابک978-60-5540-01-7
رده‌بندی کنگره
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتكمك درسي 1
محــل سند
یادداشت
قیـمت40000