شماره‌ی ثبت318
نام سنداصول حسابداري يك رشته حسابداري و مديريت
مؤلفعبدالكريم مقدم علي شفيع زاده
مترجم
موضوع اصلیحسابداري
ناشرمركز چاپ و انتشارات دانشگاه پيام نور
سال انتشار1385 شهريور 1
وضعیت ظاهری
شابک978-964-387-190-1
رده‌بندی کنگرهlc5808/الف 9 م 7116
رده‌بندی دیوئی
موضوعات
مجلد1
نسخ1
مدت امانتكمك درسي 1
محــل سند
یادداشت
قیـمت19700 ريال